středa 17. května 2017

Star Trek Encyclopedia (2. část) 9/10

Vše, co jste kdy chtěli vědět o Star Treku (ale nevěděli jste, kde to najít)

V předchozí části článku, kterou pokud jste tak neučinili, doporučuji přečíst ještě před touto navazující částí, byla pozornost věnována obecným informacím o pozadí a historii encyklopedií Star Treku v knižní podobě spolu s popisem a hodnocením vzhledu všech součástí aktuální encyklopedie, tedy box setu a obou svazků. Druhá a zároveň závěrečná část článku bude zaměřena na podstatu celé encyklopedie, totiž samotná hesla, jejich rozpětí, strukturu a obsah, následovanou závěrečným zhodnocením encyklopedie jako celku. Na konci textu pak zájemci naleznou odkaz na fotogalerii, obsahující další ilustrační fotografie obsahu vzorových hesel. 

Stopařův průvodce po univerzu

Samotná encyklopedie, resp. oba svazky, se skládá z několika oddílů. První oddíl je věnován úvodnímu slovu autorů, ve kterém na začátku popisují, jak s postupem let od vydání poslední edice v roce 1999 bylo postupně více a více nepravděpodobné, že se nové edice fanoušci dočkají, jelikož se celý knižní průmysl velmi proměnil a jaké bylo jejich překvapení a potěšení, když se od vedení CBS a nakladatelství Harper Collins dozvěděli, že se zbrusu nová edice plánuje. Na dalších řádcích se pak nechají slyšet, jak je ideální dobou pro novou edici právě naše současnost, kdy Star Trek slaví neuvěřitelné 50 leté výročí značky a během této éry se z něj stal po obsahové stránce vůbec největší fikční svět v populární kultuře, rozprostřený přes 700 hodin v televizi a tucet celovečerních filmů, zatímco další (Beyond) je již na cestě. Výjimečný úspěch, jakého se Star Treku podařilo dosáhnout, však představuje pro všechny zúčastněné (z řad autorů, ostatních tvůrců i diváků) opravdovou výzvu se v obrovském množství informací a dat v seriálech a filmech zorientovat. 

Autoři dále konstatují, že tato encyklopedie byla vytvořena právě z tohoto důvodu a poznamenávají, že toto nové vydání bylo doplněno a rozšířeno o hesla, která v předchozím vydání chyběla, zároveň upozorňují na skutečnost, že encyklopedie obsahuje nově hesla z Kelvinovy časové linie spolu s vysvětlením, jak s těmito hesly v encyklopedii nakládají. Dále autoři zmiňují, že při komponování materiálů do jednoho celku vycházejí z předpokladu, že samotní autoři i čtenáři jsou současníky v 25. století (tj. několik desítek let po událostech, popsaných v Nemesis), což jim umožnilo zasadit všechny informace do historického kontextu. Na dalších řádcích je pak stručně popsáno, na jakou oblast informací se encyklopedie zaměřuje a naopak, jaké údaje v ní nenalezneme a z jakého důvodu. Následující část oddílu objasňuje přístup autorů k číselné identifikaci jednotlivých epizod napříč seriály. Celý oddíl pak uzavírá krátká poznámka o systému odkazů mezi vlastními hesly. 

Správná posádka je základ

Druhým oddílem je poděkování autorů, kteří na její tvorbě strávili téměř 2 roky usilovné práce, všem, kteří se na encyklopedii nějakým způsobem podíleli. Přestože jsou pod encyklopedií jako autoři podepsáni manželé Okudovi, výčet osob, kterým adresují své poděkování, odhaluje, že encyklopedie je v pravdě kolektivním dílem mnoha spolupracovníků z řad rešeršérů, uměleckých výtvarníků a návrhářů, fotografů a kameramanů, zástupců CBS a Paramountu či nakladatelství Harper Collins. Zvláštní poděkování je pak směrováno k blízkému okruhu autorů. Potěší zmínka o inspiracích, kterou autoři hledali u takových osobností, jakými jsou např. Ford Prefect (The Hitchhiker's Guide to the Galaxy), Susan Calvin (I, Robot), Heywood Floyd (2001: A Space Odyssey), Leia Organa (Star Wars) či věhlasný dr. Leonard Hofstadter (The Big Bang Theory). Oddíl uzavírá nepostradatelné poděkování Geneu Roddenberrymu za to, že stvořil univerzum Star Treku a nechal autory, potažmo nás všechny, si v něm hrát.

Všechno o všem …. a o tom to je

Následující, třetí oddíl, okupuje největší část celé encyklopedie a představuje její vlastní jádro. Je jím samotný výčet hesel, řazených v abecedním pořadí a, vzhledem k jejich množství, rozdělených do dvou samostatných svazků. Svazek prvý obsahuje hesla A až L, svazek druhý pak zbývající hesla M až Z.

Na úvod je potřeba uvést, že encyklopedie pokrývá oficiální kánon, tedy pouze filmy a hrané seriály. Vše ostatní, tj. knihy, hry, komiksy a další materiály, v encyklopedii nenalezneme, byť byly vydány oficiálně pod značkou Star Treku. Mimo to autoři ctí přání Gene Reddenberryho nepočítat do kánonu seriál The Animated Series z roku 1973 a informace z něj do encyklopedie rovněž nezahrnuli, což nezbývá než respektovat. Těžištěm encyklopedie jsou tak informace, související se seriály The Original Series, The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager a Enterprise a filmy od The Motion Picture, přes Nemesis až po nové přírůstky z Kelvinovy časové linie, tedy Star Trek a Into Darkness. Poslední film Beyond bohužel do encyklopedie zapracován nebyl. Na vině je skutečnost, že obě díla byla uvedena v tomtéž roce a revize encyklopedie o další hesla, spojená s Beyond, by se jednoduše nestihla včas. Totéž pak samozřejmě platí pro nejnovější seriál Discovery, který bude uveden až v tomto roce.

Encyklopedie se primárně nezaměřuje na detailní vysvětlení, jak která věc ve světě Star Treku funguje po technické stránce. Tuto oblast přenechává jiným pramenům (typicky technickým manuálům k seriálům The Next Generation nebo Deep Space Nine a obdobným publikacím). Soustředí se na samotný popis, co daná věc představuje a kde se v rámci univerza Star Treku objevila, případně v jakém kontextu.  Z toho vyplývá, že délka jednotlivých hesel se různí dle povahy a významu konkrétního hesla - od sotva pár vět po celé bloky textu, ve vybraných případech dosahujících celých stran. Některá hesla doprovází ilustrace nebo fotografie, jiná jsou čistě textová. Obecně lze konstatovat, že čím více je heslo významné, tím více textu a doprovodných ilustrací nebo fotografií, popřípadě obojího, obsahuje.

Všechna hesla obsažená v encyklopedii jsou přehledně strukturována v abecedním pořadí. Standardním písmem je uveden vlastní popis hesla. Tučné písmo je vyhrazeno odkazům na jiná samostatná hesla. Naleznete-li tedy v textu nějakého hesla slovo či slovní spojení tučným písmem, znamená to, že takové slovo představuje taktéž heslo a můžete si jej v encyklopedii následně vyhledat. Pokud má heslo část textu vytištěné kurzívou, je to příznakem toho, že tyto informace nejsou součástí univerza Star Treku, ale jedná se o produkční zajímavosti nebo poznámky autorů encyklopedie. Jedinou výjimkou jsou hesla k jednotlivým epizodám seriálů, kde jsou kurzívou uvedeny popisy hesel. 

Vzhledem k výše zmíněné Kelvinově časové linii a skutečnosti, že Star Trek obecně je opravdu bohatý na různé časové linie, paradoxy a alternativní verze budoucnosti, bylo potřeba tyto hesla v encyklopedii nějakým způsobem odlišit. Hesla Kelvinovy časové linie mají proto za názvem hesla malou tečku, zatímco hesla spadající do jiné než primární časové linie (mimo zmíněné Kelvinovy) jsou uvedena verzí univerza v závorce za názvem hesla. Hesla k jednomu tématu z primární a zároveň z Kelvinovy časové linie jsou vedena samostatně. To platí také pro hesla k témuž tématu z primární časové linie a z alternativní budoucnosti, potažmo zrcadlového vesmíru. Vlastní hesla mají dokonce postavy ze simulátoru (kpt. Proton). Sluší se také dodat, že všechna hesla pokrývají pouze skutečnosti v rámci univerza Star Treku, nikoliv údaje ze skutečného světa, tj. herce, tvůrce a další osoby, podílející se na produkci, s jedinou výjimkou a tou je Gene Roddenberry, který vlastní heslo má. 

Nyní již k tomu nejdůležitějšímu, tedy jaká hesla a o čem přesně v encyklopedii naleznete. Nabízelo by se napsat všechno o všem, ale takový výčet by nedal dostatečnou představu o šíři záběru encyklopedie. Tak tedy postupně a ve stručnosti. 

Hesla pokrývají následující oblasti:

• filmy (mimo dříve zmíněný Beyond), 
• seriály (mimo The Animated Series, ovšem na druhou stranu včetně nakonec nerealizovaného pokračování The Original Series, tzn. Phase 2), 
• jednotlivé epizody (včetně krátké synopse), přičemž vybrané dvojepizody mají samostatná hesla k oběma částem, 
• významné události (typu prvního kontaktu, eugenických válek, výbuchu měsíce Praxis, Kelvinovy časové linie), 
• místa (můstek, strojovna, astrometrika, turbovýtah), 
• hlavní postavy, 
• vedlejší a epizodní postavy, 
• planety a měsíce,
• druhy (klingoni, vulkánci, romulané), 
• organizace (Spojená Federace Planet, Hvězdná Flotila, Rada Federace, Akademie Hvězdné Flotily),
• skupiny a týmy (Maquis, Sekce 31, Eskadra Nova), 
• konkrétní lodě a stanice (Enterprise, Voyager, Defiant, Deep Space Nine) či 
• raketoplány (Delta flyer), jakožto 
• třídy lodí (Constitution, Galaxy, Intrepid), 
• státní celky (klingonská říše, romulanské impérium), 
• politické záležitosti (neutrální zóna, Khitomerská dohoda, klingonská vysoká rada, romulanský senát), 
• technika (fázery, trikordéry, komunikátory, hyposprej, skafandry),
• technologie (warpový pohon, štíty, simulátor, maskování, transportér), 
• kulturní zvyky (IDIC), 
• sport (baseball, tsunkatse, parriseovy čtverce), 
• hry (poker, 3d šachy, dabo), 
• náboženství (Kahless, proroci), 
• rozličné rituály (pon farr, kolinahr), 
• fauna a flóra (Spot, Porthos, selhat, targ), 
• pokrmy a nápoje (čaj earl grey, plomeeková polévka, gagh, romulanský ležák), 
• předměty (baseballová rukavice, hrnek na kávu), 
• uniformy (běžné, slavnostní, jednoúčelové),  
• vesmír jako takový (kvadranty, systémy, hvězdy, mlhoviny, anomálie, prvky), 
• design (LCARS, komunikátory, symboly a loga), 
• pravidla a ustanovení (směrnice Hvězdné Flotily, klasifikace planet, hodnosti, pravidla zisku), 
• slavné citáty (Cogito ergo sum, Make it so, Beam me up, Resistance is futile), 
• výrazy a slovní spojení (překlady z klingonštiny, romulanštiny), 
• pojmy z oblasti lékařství (nemoci, drogy, syndromy), nebo například
• skutečné osobnosti (Stephen Hawking, Albert Einstein, Adolf Hitler - ano, i ten se do encyklopedie o Star Treku dostal) 

a mnoho, mnoho dalšího.

Cesta tam a ještě mnohem dál

Jelikož se snaží encyklopedie pokrýt opravdu pokud možno vše, mimo jiné v ní naleznete vlastní heslo pro každou loď, nesoucí v historii název Enterprise, v případě vesmírných plavidel pak pro každou verzi a to včetně zrcadlového vesmíru. Podobně má vlastní heslo i každá stanice Deep Space. Hesla postav pak obsahují životopis postavy, herce, který jí ztvárnil, a produkční poznámky. Vybrané postavy (James T. Kirk, Jean - Luc Picard) mají hesla v rozsahu poloviny až celé strany. Hesla k jednotlivým epizodám obsahují číslo, autory scénáře, režiséra, hvězdné datum, datum vysílání, krátkou synopsi, obsazení (hostující herci) a odkazy na související hesla.

Stejně tak se dočkáte výčtu: 

• všech pravidel zisku, 
• všech programů simulátoru, 
• všech ras a druhů (včetně jména, popisu a výskytu v epizodě nebo filmu) - seznam čítá 15 stran, 
• všech planet (opět včetně jména, popisu a výskytu v epizodě nebo filmu) - zde přehled čítá dokonce 20 stran, 
• všech sektorů, 
• všech druhů dle klasifikace borgů (druh 8472), 
• všech hvězdných základen, 
• všech lodí (i zde včetně jména, popisu, registračního čísla, třídy a výskytu v epizodě nebo filmu) - to vše na 10 stranách, 
• všech uniforem - rozprostřených na 5 stranách, 
• nebo klasifikace planet (spolu s popisem prostředí a výskytem v epizodě nebo seriálu). 

Dokonce nechybí takové detaily, jako je přesný popis slavného Picardova manévru v podobě časového diagramu (tzv. Rikerův manévr z Insurrection bohužel chybí), tabulka s přehledem warp faktorů s přepočty rychlosti v km/h, násobky rychlosti světla a různými vzdálenostmi, spolu s poznámkami, či přehled rozličných symbolů a log, pokrývající 4 strany a ukázky některých typů písem (klingonština, vulkánština, romulanština).   

Návrat do budoucnosti v bodech

Čtvrtým a zároveň posledním oddílem je část, věnovaná dodatkům. Dodatky představují stručný souhrn doprovodných informací, na rozdíl od třetího oddílu však nikoliv v abecedním, ale chronologickém uspořádání. Hesla se, opět ve srovnání s třetím oddílem, ovšem nedotýkají pouze skutečností v rámci univerza Star Treku, ale také údajů ze skutečného světa, tedy produkce seriálů a filmů. Součástí dodatků je přehled bokorysů federačních lodí a lodí s pozemským registračním číslem, opět s uvedením jména, třídy a výskytu v epizodě nebo filmu. Následuje obdobný přehled bokorysů ostatních mimozemských lodí (vulkánských, klingonských, romulanských a dalších ras), jméno a výskyt v epizodě nebo filmu nechybí samozřejmě i zde. 

Další dvě části dodatků popisují časovou osu historických událostí. První časová osa se týká událostí vlastního univerza Star Treku, konkrétně od roku 1957, kdy vypuštěním Sputniku započal kosmický věk, po rok 2387, kdy byl zničen Romulus a Remus, načež se Nero vrátil do minulosti a zavdal příčinu ke vzniku Kelvinovy časové linie. Jednotlivá data jsou uvedena stručně bodově bez většího detailu. Zde autoři encyklopedie poznamenávají, že zdrojem údajů je publikace Star Trek Chronology: The History Of The Future a v případě hlubšího zájmu o časovou osu odkazují právě na ni. 

Druhá časová osa se zaměřuje na události spojené s produkcí Star Treku ve skutečném světě, přesněji od roku 1960, kdy se datují první nápady a návrhy na vznik něčeho, co se v budoucnu promění ve Star Trek tak, jak jej známe, po rok 2017, ve kterém se plánuje uvést, po více než 10 letech, opět nový hraný seriál Discovery. Dodatky pokračují v podobě seznamu všech scénáristů a režisérů každé epizody seriálu a filmu a dále pak seznamu všech herců (hlavních i vedlejších) s informací, kterou postavu nebo postavy (bylo-li jich více) ztvárnil. Předposlední část dodatků se věnuje bibliografickému výčtu použitých pramenů při tvorbě encyklopedie. Závěr dodatků pak patří krátkému slovu o samotných autorech encyklopedie a jejich zapojení do fenoménu Star Treku.

Mám-li být k obsahu encyklopedie kritický, jedna z výtek směřuje k nepřítomnosti hesel z posledního filmu Beyond. Je pochopitelné, že studio CBS cílilo na vydání knihy k 50. letému výročí značky, na druhou stranu rozšíření encyklopedie o hesla z Beyond i za cenu posunutí termínu uvedení na trh by ocenilo jistě mnohem větší množství fanoušků. Druhá a poslední výtka se pak týká organizace všech informací. Pro lepší orientaci v obsahu encyklopedie bych uvítal třídění do tematických kategorií (zvlášť filmy, seriály, postavy, události atd.) a rovněž souhrnný rejstřík (jaké heslo naleznu na jaké straně) by procházení encyklopedie usnadnilo. To vše jsou ale malé nedokonalosti, které, při pohledu na celkovou informační hodnotu, nakonec akceptujete. 

Fakta, data, váhy a míry

• Název: The Star Trek Encyclopedia Revised And Expanded Edition
• Podtitul: A Reference Guide To The Future
• Autor: Michael Okuda & Denise Okuda
• Nakladatelství: Harper Collins
• Jazyk: angličtina
• Počet svazků: 2 (hesla  A - L & M - Z)
• Počet stran: 1056 (svazek prvý 496 & svazek druhý 560)
• Rok vydání: 2016
• Vydání: první
• Země původu: Čína
• Vazba: pevná
• Papír: křídový
• Rozměry:  23,4 x 7,9 x 30,2 cm
• ISBN/EAN: 9780062371324
• Váha: 3 - 5 kg

Koupit či nekoupit...to je otázka

Nakonec po všech slovech, která byla o obsahu napsána, nezbývá než encyklopedii finálně zhodnotit jako celek a stanovit závěrečný verdikt, který se pokusí zodpovědět otázku, zda má ještě v současné době smysl zakoupení encyklopedie v knižní podobě, a také určit silné a slabé stránky takové investice.

Jakou hodnotu dostanete za vynaloženou investici? Nepřebernou spoustu faktů, údajů a dat, to vše na jednom místě.
Obstojí encyklopedie v konkurenci internetových zdrojů informací? V současnosti ano s výhradou (Beyond), postupem času logicky nikoliv.
Oceníte encyklopedii, ovládáte-li angličtinu jen částečně nebo vůbec ne? Bez alespoň průměrné znalosti jazyka ne.
Doporučuji encyklopedii ke koupi nebo ne? Rozhodně ano.

Sečteno a podtrženo

Klady:

• Kvalitní zpracování.
• Povedená grafická stránka.
• Krásné doprovodné ilustrace a fotografie.
• Ohromné množství informací na jednom místě.
• Vyčerpávající pohled na univerzum Star Treku.
• Ozdoba domácí knihovny (pro fanoušky klasických knih).

Zápory:

• Všechna hesla abecedně po sobě bez třídění na kategorie (po vzoru wiki stránek).
• Postupem času neaktuálnost informací.
• Hesla z posledního filmu Beyond nejsou zahrnuta.
• Nepřítomnost rejstříku (pro rychlý přístup k heslům).
• Nutnost znalosti angličtiny.
• Vysoká cena.

Celkové hodnocení:

• Design: 100%
• Kvalita zpracování: 100%
• Informační hodnota: 90%
• Přehlednost informací: 90%
• Poměr cena/výkon: 90%

Závěrem nezbývá než konstatovat, že za vynaložení nemalé částky dostanete skutečně prvotřídní produkt a to ve všech ohledech (design, obsah, zpracování). Pokud si encyklopedii zakoupíte, stane se ozdobou Vaší domácí knihovny a chtě nechtě Vás "přesvědčí" ji umístit v knihovně na přední místo. Alespoň v mém případě se jí to podařilo.

Mnohem více doprovodného obrazového materiálu o encyklopedii je k nalezení ve fotogalerii zde (cca 160 nesetříděných a neupravených fotografií).

Zajímá-li Vás v souvislosti s encyklopedií cokoliv co nepadlo v článku, neváhejte se zeptat v komentářích.